මාර්ග සංවර්ධනයේ දකුණේ ඉංජිනේරුවන්ට රූලට පිටින් මිලියන 23.3ක ප්‍රවාහන පහසුකම්

105

කොන්ත්‍රාත් සඳහා සෘජු සම්බන්ධතාවක් නොදැක්වූ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ දකුණු පළාත් කාර්යාලවල ඉංජිනේරුවන් හා කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට වෑන්, කැබ් හා කාර් රථ කුලියට ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් 2021 වර්ෂයේ දී රුපියල් මිලියන 23.3ක් ගෙවා ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දීමේ දී කොන්ත්‍රාත්තුවට සෘජුවම සම්බන්ධ වන ඉංජිනේරුවරයාට පමණක් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දිය යුතු බවට අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. එහෙත් ඊට අනුකූල නොවී කොන්ත්‍රාත් සඳහා සෘජු සම්බන්ධතාවක් නොදැක්වූ ඉංජිනේරුවන් හා කාර්මික නිලධාරීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් මෙකී රථ කුලියට ලබාගෙන තිබූ බව ද විගණනය මගින් අනාවරණය කර ඇත. මේ පිළිබඳ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකාරිත්වය විසින් විගණනයට සඳහන් කර ඇත්තේ මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉංජිනේරුවන් මෙන්ම තාක්ෂණික හා කාර්මික නිලධාරීන්ගේ ද සෘජු සේවා අවශ්‍යතාවක් පැවැති බවය. එමෙන්ම එකවර විශාල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් හා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පැවැති කාලයේ දී සේවක මහත්ම මහත්මීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු තීරණවලට අනුව මෙම කටයුතු සිදු කර ඇති බවය.

ලලිත් චාමින්ද

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment