මැතිසබයේ ඡන්ද  ගණන් කරමින්

69

අභිනව ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා ඊයේ (20 දා) පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ඡන්දයෙන් පසු ඡන්ද ගණන් කළ අවස්ථාවයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment