මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන්වහන්සේ මෙහෙයවන තරුණ දහම් හමුව

36

කාර්යබහුල තරුණ ජීවිතවලට දහමින් අස්වැසිල්ලක් යන තේමාව මුල් කරගත් දහම් හමුවක් බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දී 2024 මාර්තු මස 10 වැනි දින සවස 3.00 සිට පැවැත්වේ. මේ අවස්ථාවට සහභාගි වන ලෙස සංවිධායකයෝ මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පිරිස්වලට ආරාධනා කර සිටිති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment