මිල්කෝ මුදවපු කිරි වෙළෙඳ පොළෙන් ඉවත්වෙයි

284


ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලය හා මිල්කෝ සමාගම මුදවපු කිරි නිපදවීමට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා නොදීමට තීරණය කර ඇත. කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම අත්හිටුවා ඇති බැවින් වෙනුවට කිරි ආශ්‍රිත සෙසු නිෂ්පාදනයන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.

මුදවපු කිරි නිපදවීම ගෘහ කර්මාන්තයක් වශයෙන් පවතින හෙයින් රටට අවශ්‍ය තරම් මුදවපු කිරි රට තුළ පවතීග නමුත් වෙළෙපොළේ කිරි ආශ්‍රිත සෙසු නිෂ්පාදනවල හිඟයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා එම පියවර ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment