මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

69

විකිණීමට

HEIDELBERG – Offset and Letter Set Kor

40X57 c.m. Kord 46X64 c.m. Kora 46X57

c.m. Kora 52X75
Germany සිට ගෙනෙන ලද හොද තත්ත්වයේ

මුද්‍රණ මැෂිම විකිණීමට.

ගාමිණී 0767831373, Whatsapp. 0033781996510.
IN/5/1098

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment