මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන දාහතර දහස ඉක්මවයි

60

අද තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 21 වාර්තාවේ.එම මරණ ගණන සමග මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 14,016ක් විය. ඒ අනුව අද මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන දාහතර දහස් ඉක්මවීමට.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment