‘මේක ගිනි ගොඩක්, මැතිවරණයකට ගියොත් රට ඉවරෙටම ඉවරයි’

3489

හොඳ සිහියෙන් ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මේ ආණ්ඩුව බාරගන්නේ නැහැ…..

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment