යුරෝපා සංගමයෙන් ආධාර

356


දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25ක අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 80,000ක් වෙත අත්‍යවශ්‍ය මානුෂීය ආධාර ලබාදීම සඳහා යුරෝපා සංගමය යූරෝ ලක්ෂ 02ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 74ක් ලබාදී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment