යේමන් යුද අපරාධ පිළිබඳ ජිනීවා යෝජනාව පරාජය වෙයි

45

යේමනයේ යුද අපරාධ සිදු වූ බවට දක්වමින් ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව පරාජය විය. මානව හිමිකම් ඉතිහාසයේ වසර 15 ක් තුළ ජිනීවා යෝජනාවක් පරාජය වූ මුල් අවස්ථාව මෙයයි. මෙම යෝජනාව පරාජය වීම බටහිර රටවලට එල්ල වූ බරපතළ පහරකි.

advertistmentadvertistment