රටපුරා ඊයේ හර්තාල්

184

ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට ඉවත් වෙන ලෙස බලකර ඊයේ (6 වැනිදා) රට පුරා පැවැති හර්තාලය නිසා නගර පාළු ස්වභාවයක් ඉසිලීය. ඊට අමතරව බොහෝ නගරවලදී ආණ්ඩුවට ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස බලකරමින් විවිධ උද්ඝෝෂණ ද පැවැත්විණි. ඊයේ රට පුරා පැවති හර්තාලයේ විවිධ අවස්ථා ‘දිවයින’ කැමරා ඇසට මෙසේ හසුවිය.

රටපුරා ඊයේ හර්තාල්
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment