රටපුරා උද්ඝෝෂණ කරද්දී තවමත් තැන තැන පෝලිම් – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්ය සංගමය විරෝධතා

94

කන්ඩ බොන්න විදිහක් නෑ – උන්ට කිසිම ගානක් නෑ
 වාහනේට ඉන්ධන නෑ – උයන් කන්න ගෑසුත් නෑ

රටපුරා උද්ඝෝෂණ කරද්දී තවමත් තැන තැන පෝලිම් - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්ය සංගමය විරෝධතා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment