රටේ ඊළග නායකත්වයට පැතුම් කියපු නම්

4878

නිර්පාක්ෂික තරුණ අරගලයට පූර්ව සැලසුම් සහිතව නායකත්වය ලබාදුන් ඔහු නමින් පැතුම් කර්නර්. මේ, දිවයින Online ඔහු සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment