රාජ්‍ය ආයතන 41කින් බිලියන 58ක රේගු බදු පොලු

61

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 41 විසින් ඉකුත් වර්ෂයේ (2023) දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දින වනවිට රුපියල් බිලියන 58.6ක රේගු බදු ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

මෙකී රාජ්‍ය ආයතන වසර 01ත් 05ත් අතර කාලයේ දී පැහැර හැර ඇති රේගු බදු මුදල රුපියල් බිලියන 1.61කි. වසර 5ත් 15ත් අතර කාලයේ දී රේගු බදු මුදල් වශයෙන් රුපියල් බිලියන 56.99ක මුදලක් පැහැර හැර ඇති බව ද මෙකී වාර්තාවේ සඳහන් වේ. මෙසේ රේගු බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර ඇත්තේ කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍ය, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන, මහාමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන, ආර්ථික සංවර්ධන, ආපදා කළමනාකරණ, ආගමික, සංස්කෘතික, තරුණ කටයුතු යන අමාත්‍යාංශ වේ. එමෙන්ම ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන, වරාය, ජාතිය ගොඩනැගීමේ, ධීවර, ක්‍රීඩා, විදුලිබල හා බලශක්ති, වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු, නැවත පදිංචි කිරීම, පරිසර, ආරක්ෂක, සංචාරක, ප්‍රවාහන, සමාජ සේවා, ජනමාධ්‍ය, කෘෂිකර්ම, සමුපකාර, නාගරික සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශ ද රේගු බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, මුදල් අමාත්‍යාංශය, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යන ආයතන ද රේගු බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බව මෙකී වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

ලලිත් චාමින්ද

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment