ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකයි

177


ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව ලබන 06 සහ 07 යන දින දෙක තුළ පමණක් රැස්වීමට අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment