ලිට්රෝ ගෑස් නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නතර කරයි

300

ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටළු කාරී තත්වය නිසා ලිට්රෝ සමාගම වෙළෙද පොළට ගෑස් නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව දැනුම් දෙයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment