ලිට්‍රෝ ගෑස් ගැන කියන්න ක්ෂණික අංකයක්

109

ලිට්‍රෝ ගෑස් සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් පවතී නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික දුරකථන අංකය වන 1311අමතන ලෙස ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පාරිභෝගික ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment