ලොවේ සැමා එකම දැයේ දූදරුවන් වේවා…. වාද නැතී බේද නැතී ලස්‌සන ලොව හෙට අපට උදාවේවා…..

1043
ලොවේ සැමා එකම දැයේ දූදරුවන් වේවා.... වාද නැතී බේද නැතී ලස්‌සන ලොව හෙට අපට උදාවේවා.....
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment