“වගකිවයුත්තේ බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවයි”

185

 “බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දරුවන්ට ක්‍රීඩාව එපා කරවයි” මැයෙන් දිවයින පත්‍රයේ ඊයේ (21 වැනිද) ක්‍රීඩා පිටුවේ පළවූ වාර්තාවේ සිරස්තලය පමණක් ‘බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව’ යනුවෙන් නිවැරදි විය යුතු වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment