වගන්ති කීපයක් ව්‍යවස්ථාවට නොගැළපේ: – විදුලි සංදේශ පනතට 2/3ක් ඕනෑ

67

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැන්වූ බව කථානායක නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතෙහි වගන්ති නවයක් (08,09,12,13,18(5),18(7),20,33,35) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට නොගැළපෙන බවත් ඒවා ව්‍යවස්ථාවට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපෙනභාවය ඉවත්වන බවත් එසේ සංශෝධනය නොකරන්නේ නම් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බලයකින් සම්මත කළ යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දන්වා ඇතැයි කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (18දා) දැනුම් දුන්නේය.

එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව දැනුම් දෙමින් කථානායක මේ බව නිවේදනය කළ අතර එහිදී වැඩිදුරටත් මෙසේද නිවේදනය කළේය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරන ලද “ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ (සංශෝධන)” පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය මා වෙත ලැබී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. එකී තීරණයේ දී, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පනත් කෙටුම්පතේ ව්‍යවස්ථාපිතභාවය පහත පරිදි සාරාංශ කර ඇත:-

8 වැනි වගන්තිය – පනත් කෙටුම්පතේ යෝජිත 9් (2) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට නොගැළපේ. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති පරිදි ‘ය හැක’ යන වචනය වෙනුවට ‘කළ යුතු’ යන වචනය යෙදුවහොත් නොගැළපීම නතර වේ. පනත් කෙටුම්පතේ 9 වැනි වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්ථාව සමග නොගැළපෙන අතර එය සම්මත කළ හැක්කේ 84 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (2) ඡේදය යටතේ අවශ්‍ය විශේෂ බහුතරයෙන් පමණි. කෙසේ වෙතත්, වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි සංශෝධනය කළහොත් නොගැළපීම නතර වේ.

12 වැනි වගන්තිය – යෝජිත පනත් කෙටුම්පතේ 17(10) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්ථාවට නොගැළපෙන අතර එය සම්මත කළ හැක්කේ 84 (2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයෙන් පමණි. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයෙහි දක්වා ඇති පරිදි වගන්තිය සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපීම නතර වේ.

13 වැනි වගන්තිය – පනත් කෙටුම්පතේ යෝජිත 17A (1) සහ 17 (ඊ) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට

නොගැළපෙන අතර සම්මත කළ හැක්කේ 84(2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයෙන් පමණි. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයෙහි දක්වා ඇති පරිදි වගන්තිය සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපීම නතර වේ.

18(5) වගන්තිය – පනත් කෙටුම්පතේ යෝජිත 22 (3A) සහ 22 (3ඊ) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1)(්), 14(1)(ට) සහ 12(1) වගන්තිවල විධිවිධානවලට නොගැළපේ සහ 84(2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයෙන් පමණක් සම්මත විය යුතුය. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිෂ්ඨානයේ දක්වා ඇති පරිදි 18(5) වගන්තිය සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපීම නතර වේ.

18(7) වගන්තිය – යෝජිත පනත් කෙටුම්පතේ 22(7) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) සහ 14(1)(අ) ව්‍යවස්ථාව සමග නොගැළපේ. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයෙහි දක්වා ඇති පරිදි වගන්තිය සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපීම නතර වේ. 20 වැනි වගන්තිය – යෝජිත 22A3 වගන්තිය අතාර්කික සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වන අතර එය සම්මත කළ යුත්තේ 84(2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයෙන් පමණි.

33 වගන්තිය – යෝජිත 59A වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්ථාවට නොගැලපෙන අතර එය සම්මත කළ යුත්තේ 84(2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයෙන් පමණි. කෙසේ වෙතත්, යෝජිත 59් මකා දැමුවහොත් නොගැළපීම නතර වේ.

35 වන වගන්තිය – පනත් කෙටුම්පතේ යෝජිත වගන්තිය 68(1A)(ඉ) සහ 68(1A)(ජ) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යවස්ථාවට නොගැළපෙන අතර 84(2) යටතේ අවශ්‍ය විශේෂ බහුතරයෙන් පමණක් සම්මත විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති පරිදි යෝජිත 68(1A)(ඉ) සහ 68(1A)(ජ) වගන්තිය මකා දැමීමෙන් 35 වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කළහොත් එකී නොගැළපීම නතර වේ.

පනත් කෙටුම්පතේ ඇති අනෙකුත් විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කිසිදු විධිවිධානයකට පටහැනි නොවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment