වතුකරයට සහන මිලට පාන් පිටි

139


වතුකරයේ ජනතාවට රුපියල් 80 බැගින් වූ මිලට පාන් පිටි කිලෝ 15ක් මාසිකව ලබාදීමට ද රජය තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment