ව්‍යාපෘති අටක් කැලේ මිලියන 586ක් වළේ

105

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉකුත් වසර 08ක කාලයේ දී (2013 සිට 2020) ආරම්භ කරනු ලැබූ ව්‍යාපෘති 08ක් ඒවායේ වැඩ අවසන් නොකොට අත්හැර දමා ඇති අතර එම ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 586.02ක මුදලක් වැය කර ඇති බැව් ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මෙකී ව්‍යාපෘති සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,604.21කි. එමෙන්ම වැඩ නිම කළ යුතු ව්‍යාපෘති 07ක් ඉකුත් වර්ෂය අවසන් වන විටත් නිම කර නොතිබූ අතර ඉන් ව්‍යාපෘති පහක ප්‍රමාද කාලය මාස 19 සිට මාස 70 දක්වා කාල පරාසයක් දක්වා විහිදී ඇති බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

අනික් ව්‍යාපෘති දෙකට අදාළව ව්‍යාපෘති නිමවිය යුතු දිනයන් විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉකුත් වර්ෂයේ අවසානය වන විට මෙකී ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 802.52ක වියදමක් දරා තිබුණි.

ලලිත් චාමින්ද

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment