වැට් ආදායම 50%කින් නගී

103

එකතු කළ අගය මත අය කරනු ලබන බදු අනුපාතය (වැට්) වැඩි කිරීම හේතුවෙන් 2022 වසරට සාපේක්ෂව ඉකුත් වර්ෂයේ දී (2023) එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් ලද ආදායම රුපියල් බිලියන 694.5 දක්වා සියයට පනහකින් සැලකිය යුතු අයුරින් වැඩි වී ඇති බව මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2022 වර්ෂයේ දී එකතු කළ ආදායම මත බද්දෙන් ලද ආදායම රුපියල් බිලියන 463.1ක් වූ අතර 2023 වර්ෂයේ දී එම ආදායම රුපියල් බිලියන 694.5 දක්වා වැඩි වී තිබුණි.

දේශීය ක්‍රියාකාරකම් මත එකතු කළ බද්දෙන් ලද ආදායම 2022 වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 291.6 සිට 2023 වර්ෂයේ දී රුපියල් බිලියන 469.1 දක්වා සියයට 60.9කින් වැඩි වී ඇත. ආනයනය මත එකතු කළ බද්දෙන් ලද ආදායම 2022 වසරට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දී රුපියල් බිලියන 225.4 දක්වා සියයට 31.4කින් වර්ධනය වී තිබුණි.

ලලිත් චාමින්ද

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment