වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක්

398


කඩා වැටුනු ආර්ථිකය නැවත නගා සිටුවීමට තමනට වැඩ පිළිවෙළක් ඇතැයි වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment