විදුලි කප්පාදුවක් ඕනෑ නැහැලු

118

විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලාශ පිරී තිබෙන බැවින් සහ ගල්අඟුරු ප්‍රමාණවත් පරිදි දැනට පවතින බැවින් දෙසැම්බර් මාසය වන තෙක් විදුලි කප්පාදුවක් අවශ්‍ය නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment