විදුලි බිලට තවත් බද්දක්

336

රජය විසින් හදුන්වා දුන් සියයට 2.5% සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද ඔක්තෝබර් මස 01වැනිදා සිට විදුලි බිලට ද එකතු වන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි. විදුලි ගාස්තුව වැඩිකර ඇති නිසා මෙම බද්ද ඉන් ඉවත් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටියද එය විදුලි බිලට එකතු කර ඇතැයි පැවසූ බවද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment