විදුලි බිල ස්මාර්ට්වේ

188


විදුලි බිල්පත් නිකුත් කිරීමේදී මෙතෙක් අනුගමනය කළ පෙර මුද්‍රිත බිල්පත් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය වෙනුවට, නව ක්‍රමවේද ත්‍රිත්වයක් හඳුන්වා දීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු යොදා ඇත.
ඒ අනුව ඉදිරියේදී පාරිභෝගිකයින් වෙත මාසික විදුලි බිල්පත් නිකුත් කිරීමේදී, තාප කඩදාසි භාවිතයෙන් මුද්‍රිත බිල්පත් නිකුත් කිරීම, කෙටි පණිවිඩ මඟින ජංගම දුරකථන යෙදුම නව ක්‍රමවේද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් හඳුන්වාදීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment