විදේශිකයින් ඉන්න හොටල්හි බාර් අරී

98

විදේශ සංචාරකයින් රැඳී සිටින හෝටල්හි පමණක් මත්පැන් අලෙවි සැල් විවෘත කිරීමට අවසර ඇතැයි සුරා බදු දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment