විඳින දුක නිමක් නැත… ජනතාව මහ පාරට

291

රාජගිරිය, අඹගහහන්දිය ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදිරිපිට ඊයේ (5) දිගු ඉන්ධන පෝලිමක් දක්නට ලැබුණි. ඡායාරූපය – යූ.කේ. අබේරත්න

විඳින දුක නිමක් නැත... ජනතාව මහ පාරට
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment