විශ්‍රාම ගිය ඉංජිනේරු සංස්ථා සේවකයින්ට රු. මිලියන 2904 ක් ගෙව්වා – දිවයින පුවත ගැන සභාපතිගෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්

102

ඉතිරි මුදලත් ළඟදීම ගෙවන්න ලෑස්තියි

වන්දි පදනම මත විශ්‍රාම ගිය ඉංජිනේරු සංස්ථා සේවකයන්ගේ පාරිතෝෂික, වන්දි මුදල්, සේවක අර්ථසාධක සහ භාරකාර අරමුදල් වෙනුවෙන් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 2904 ක් ගෙවා ඇති බවත් ඉතිරි මුදල නොබෝ දිනකින්ම ගෙවා අවසන් කිරීමට නියමිත බවත් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ රත්නසිරි කළුපහන මහතා දන්වා සිටී.

නීතිඥ රත්නසිරි කළුපහන මහතා ඒ බව සඳහන් කර ඇත්තේ ‘වන්දි පදනම මත විශ්‍රාම ගිය ඉංජිනේරු සංස්ථා සේවකයන්ගේ මිලියන 3700 ක් බහිරවයා ගිලලා’ මැයෙන් පෙරේදා (04 වැනිදා) දිවයින පුවත්පතේ පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් යොමු කරමිනි. එම කරුණු පැහැදිලි කිරීමේ මෙසේ ද දැක්වේ.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වූ ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම වන්දි යෝජනා ක්‍රමය සඳහා රුපියල් මිලියන 3286 ක් ලැබුණු අතර රුපියල් මිලියන 479 ක් ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට ලැබිණි. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට ලැබුණු ඉහත මුදලින් රුපියල් මිලියන 522 ක් සේවකයන්ගේ පාරිතෝෂික සඳහාද, මිලියන 1478 ක් සේවක වන්දි සඳහා ද, මිලියන 495 ක් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවක භාරකාර අරමුදල් සඳහා ද, මිලියන 102 ක් සමුපකාර ණය දෙන සමිතියට ගෙවිය යුතු අවකරණ මුදල් සඳහා ද ගෙවන ලදි.

ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදුන් මුදලින් ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම වන්දි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ විශ්‍රාම ගිය සේවකයන් 1968 දෙනකු සඳහා ගෙවිය යුතු වන්දි හා ව්‍යවස්ථාපිත ගෙවීම් තවත් සේවකයන් 30 කුට පමණ ඉදිරියේදී ගෙවීමට නියමිත ය.

මෙයට අමතරව ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 479 මුදලින් එම ආයතනයේ ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම වන්දි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඉවත්ව ගිය සේවකයන් 238 දෙනකු සඳහා පාරිතෝෂික මුදල් රුපියල් මිලියන 118 ක් ද, වන්දි සඳහා රුපියල් මිලියන 101 ක්ද ගෙවන ලද අතර සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවක භාරකාර අරමුදල් සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 88 ක් ගෙවීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

තවද රුපියල් මිලියන 244 ක් ඉදිරියේදී ගෙවීමට නියමිතය. ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ ඉතිරි සේවක පිරිසගේ ගෙවීම් ඉදිරි දිනවලදී ගෙවීමට සූදානම් කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment