විසිරවූ ප්‍රා. සභා යළි බලගන්වන්න ඇමැතිට බලය!

354

පනත සංශෝධනයට මන්ත්‍රී යෝජනාවක්

විසුරුවා ඇති පළාත් පාලන ආයතන නැවත කැඳවීමට විෂයභාර ඇමැතිවරයාට බලතල ලැබෙන ලෙස පළාත් පාලන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. එම යෝජනාව මේ වනවිට ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

1987 අංක 05 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ වගන්ති කිහිපයක් මේ සඳහා වෙනස් කිරීමට මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ මහතා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම ගැසට් පත්‍රය මගින් මෙසේ ද සඳහන් කර ඇත. “පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අවස්ථාවකදී, රටේ ඇතිවී ඇති යම්කිසි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් නිසා ප්‍රකාශිත පරිදි අදාළ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නොහැකි වන තත්ත්වයක් පැනනැඟී ඇති අවස්ථාවක ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ ඇති 5 (2) (ආ) විධානය පරිදි අමාත්‍යවරයා විසින් ධුර කාලය දීර්ඝ කරන ලද කාලසීමාව මාස 12 ක් ඉක්මවී තිබුණේ වී නමුත් අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන තවත් යම් කාලසීමාවක් සඳහා අදාළ විසිරුණු සභාව නැවත කැඳවිමට හැකි යුත්තේය.” යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත.

මේ පනතේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා පාඨ අතර යම් අනුකූලතාවක් ඇති වුවහොත්, එවිට, සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතුය යනුවෙන් ද සඳහන්ව ඇත
චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment