වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වේ

140

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment