වෘත්තීය සමිතිවලට සීමා

450


වෙනත් වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකත්වය දරමින් සිටියදී රජයේ වෘත්තීය සමිතියක් සමග ඒකාබද්ධ විය නොහැකි බව අය වැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment