ශිෂ්‍යත්ව, උසස් පෙළ සහ සාපෙළ විභාග දින තීරණය කරයි

1305

2021 වසර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන වසරේ ජනවාරි මස 22වැනිදා ද උසස් පෙළ විභාගය පෙබරවාරි මස 07 සිට මාර්තු මස 05 දක්වාද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මස 23 දා සිට ජුනි මස 01 දා දක්වා පැවැත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment