සරසවියට කොළ එළියක්

237


විශ්වවිද්‍යාල පවතින තත්ත්වය තුළ අද සිට ඉදිරි දිනකදී විවෘත කළ හැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටී.
උපකුලපතිවරුන්ට ඒ සඳහා අවසරය ලබා දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment