සරසවිය – නිදහස් අදහස් මත ගැටෙන අවකාශය

102

මුදලාලිගේ උපාධිය

සිප් සතර ලබා ගෙන
සිව් වසර නිමා විය
සිත් සහන ලබා නැත
තාත්තා තවම ණය

සරසවිය - නිදහස් අදහස් මත ගැටෙන අවකාශය
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment