ස්වර්නමහල් ෆයිනෑන්සියල් සර්විස්ට මහ බැංකුවෙන් සහනයක්

212

අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මාස හයක කාලයක් සදහා ස්වර්නමහල් ෆයිනෑන්සියල් සර්විස් ආයතනය වෙත සිය ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව අවසර දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment