සිමෙන්ති 93 කින් තිරිගු පිටි 10 කින් නගී

148

පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමග කිලෝ 50 ක සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 93 කින්ද, තිරි`ගුපිටි මිල රුපියල් 10 කින්ද ඉහළ දමා ඇත.

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1005 ක් ලෙස පැවැති අතර මිල වැඩිවීමත් සමග සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1098 ක් වේ. සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල 1005 ක් ලෙස 2019 දෙසැම්බර් 27 වැනිදා පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් මිල තීරණය කර තිබියදී ඇමෙරිකන් ඩොලරයක මිල රුපියල් 183 ක්ව පැවතුණි.

ප‍්‍රීමා සහ සෙරන්ඩිබ් සමාගම් විසින් තිරි`ගු පිටි මිල රු.10 කින් ඉහළ දැමීමත් සමග පාන්පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 97 ක් වේ. 2016 ජුලි 01 වැනිදා තිරි`ගුපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 87 ක් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත්කරන විට ඇමෙරිකන් ඩොලරයක මිල රුපියල් 145 ක්ව පැවතුණි.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment