සීනි පාලන මිල ඉවතට

133


සීනි සඳහා මෙතෙක් පැවති පාලන මිල ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.ඒ අනුව මෙතෙක් පැවති සුදු සීනි කිලෝවක් සඳහා වූ රුපියල් 125ක සහ දුඹුරු සීනි කිලෝවක් සඳහා වූ රුපියල් 128ක පාලන මිල අහෝසිවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment