2022 වර්ෂය 05 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පාසල් කඩඉම් ලකුණු

455

● බාලක පාසල් – සිංහල මාධ්‍යය

රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 182, ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මහනුවර – 180, ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 179, මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 178, කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර – 177, නාලන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 176, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 175, ශාන්ත ආනා විදුහල, කුරුණෑගල – 174, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 174, රාහුල විද්‍යාලය, මාතර, 174, ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර – 173, මහින්ද විද්‍යාලය, ගාල්ල – 172, තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ 03 – 170, බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පශ – 168, ඉසිපතන විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 168, ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව – 167, ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 167, විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මහනුවර – 166, මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ 03 – 166, වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, මහනුවර – 163, අශෝක විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 162, ශාන්ත තෝමස් කුමර විද්‍යාලය, මාතර -161, කෑගල්ල මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 161, ශාන්ත තෝමස් ජාතික පාසල, මාතලේ – 161, ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 160, ශාන්ත මරියා මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 159, විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, ගාල්ල – 158, ශාන්ත ඇලෝසියස් ජාතික පාසල, රත්නපුර – 157, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, මොරටුව -157, ශාන්ත සර්වේශස්, මාතර – 155, ශ්‍රී සුමංගල මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 154, ආදර්ශ පිරිමි විද්‍යාලය, මාලබේ – 154, ජනාධිපති විද්‍යාලය, රාජගිරිය – 153, නාලන්දා පිරිමි මහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ – 153, ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, කෝට්ටේ – 153, කළුතර මහා විද්‍යාලය, කළුතර – 153, තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල, තංගල්ල – 150, ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, හලාවත – 148, ධර්මදූත ජාතික පාසල, බදුල්ල – 148

● බාලිකා පාසල් – සිංහල මාධ්‍යය

විශාඛා විද්‍යාලය, වජිර පාර, කොළඹ 05 – 181, දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 08 – 178, මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 177, මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 176, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 07 – 175, සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය, ගාල්ල – 174, රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 174, සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර – 174, ශුද්ධ වු පවුලේ බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 174, අනුලා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 171, උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 171, සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල – 169, ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 05- 169, විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ – 169, ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය, ගාල්ල – 166, ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය, සාරගම, කුරුණෑගල – 166, ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මාතර – 166, පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 166, යසෝදරා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 165, ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 165, ශුද්ධ වු පවුලේ බාලිකා මහා විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව – 165, ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 165, පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 163, ශ්‍රී සංඝමිත්තා බාලිකා ජාතික පාසල, මාතලේ – 163, ස්වර්ණපාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 163, ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව බාලිකා පාසල, වීරකැටිය – 163, ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 162, ස්වර්ණමාලි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 162, ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 162, ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 161, කෑගලු බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 160, රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල – 159, විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලය, මාකොළ – 159, විහාරමහාදේවි විද්‍යාලය, මහනුවර – 159, හේමමාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මහනුවර – 159, සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ – 158,

ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර – 158, සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර – 157, ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 10 – 156, යසෝදරා බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 08 – 155, ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පොල – 155, අගමැති බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර – 154, මහාමායා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, කඩවත – 153, නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය, මීගමුව – 153, සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 153, වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය, මොරටුව – 153, කළුතර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, දකුණු කළුතර – 153, තංගල්ල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, තංගල්ල – 153, ශ්‍රී රාහුල බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මාලඹේ – 153, කිරිඳිවැල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිඳිවැල – 153, නාලන්දා බාලිකා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ – 153, ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දේගම – 153, ප්‍රජාපතී බාලිකා මහා විද්‍යාලය, හොරණ – 153, ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 153, දංකොටුව බාලිකා විද්‍යාලය, දංකොටුව – 153, ජේසු බිළිඳාගේ කන්‍යාරාමය, රත්නපුර – 150, විහාර මහා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල, ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, හිඟුරක්ගොඩ – 148, බෞද්ධ බාලිකා විද්‍යාලය, ලුණුවිල – 148, කාර්මෙල් බාලිකා විද්‍යාලය, හලාවත – 148, විශාඛා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 148, කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 148, යසෝදරා බාලිකා විද්‍යාලය, බිබිල – 148, විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල – 148

● මිශ්‍ර පාසල් – සිංහල මාධ්‍යය

සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රත්නපුර – 174, මලියදේව ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 171, රාජපක්ෂ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වීරකැටිය – 170, අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 169, තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය, හොරණ – 168, මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොණරාගල – 168, බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 167, කුලියාපිටිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය – 166, වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 166, බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ – 166, පින්නවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රඹුක්කන – 165, ධර්මාශෝක මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 165, දුටුගැමුණු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බුත්තල – 164, ධර්මපාල විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය – 164, ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව – 164, සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලය, මතුගම – 164, නිවන්තකචේතිය මහා විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 164, වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 164, ආනන්ද ජාතික පාසල, හලාවත – 163, මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, සරසවි උයන, මාතර – 163, මහියංගන ජාතික පාසල, මහියංගනය – 162, සිරිධම්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව, ගාල්ල – 162, ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ – 161, විශ්වෝදා ජාතික පාසල, කුරුණෑගල – 161, වලස්මුල්ල ජාතික පාසල, වලස්මුල්ල – 161, දෙබරවැව මහා විද්‍යාලය, තිස්සමහාරාමය – 161, විජයබා ජාතික පාසල, හුංගම – 160, ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 160, රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ – 160, ජනාධිපති විද්‍යාලය, ජාපාලවත්ත, මිනුවන්ගොඩ – 160, ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 160, ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම – 160, මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, හෝමාගම – 159, සාරානාත් විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය – 159, කැකිරාව මධ්‍ය විද්‍යාලය, කැකිරාව – 159, ආනන්ද මෛත්‍රෙය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ – 159, රාජකීය විද්‍යාලය, මොණරාගල – 159, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල – 159, රුහුණු විජයබා ජාතික පාසල, බෙලිඅත්ත – 158, රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 158, කොටුව ජනාධිපති මහා විද්‍යාලය, මාතර – 158, ක්‍රිස්තුදේව විද්‍යාලය, මාතලේ – 158, ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 158, තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල – 158, පේරාදෙණිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, පේරාදෙණිය – 158, මයුරපාද මධ්‍ය විද්‍යාලය, නාරම්මල – 158, ශාන්ත මරියා මහා විද්‍යාලය, මතුගම – 158, තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලය, ගම්පහ – 157, ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 157, ස්වර්ණ ජයන්ති මහා විද්‍යාලය, කෑගල්ල – 157, ශ්‍රීපාලි මහා විද්‍යාලය, හොරණ – 157, ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නාත්තන්ඩිය – 156, ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා විද්‍යාලය, වරාගොඩ, කැලණිය – 156, තෝපාවැව මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව- 156, ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, තෝලංගමුව – 156, ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇල්පිටිය – 156, මල්වත්තාවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වැල්ලවාය – 155, ජනාධිපති විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය – 155, ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල – 155, ඩී.එස්. සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, අම්පාර – 155, ගන්තිරියාගම මහින්ද මහා විද්‍යාලය, ඉපලෝගම – 155, පී.ද.එස්. කුලරත්න මහා විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ – 155, මහසෙන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නිකවැරටිය – 155, පොරමඩුල්ල මධ්‍ය විද්‍යාලය, රිකිල්ලගස්කඩ -154, ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය, කටුගස්තොට – 154, හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලය, හංවැල්ල – 154, ලක්දාස් ද මෙල් විද්‍යාලය, කුරුණෑගල – 154, ඩී.එස්.සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම – 154, සංඝබෝධි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව – 154, ගිනිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගිනිගත්හේන – 153, මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාතර – 153, ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල – 153, හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හේනේගම – 153, හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසල, මීගමුව – 153, ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වාරියපොල – 153, ලුම්බිණි විද්‍යාලය, කොළඹ 05 – 153, පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය, පිළියන්දල – 153, ගුරුකුල මහා විද්‍යාලය, කැලණිය – 153, ගලහිටියාව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල – 153, නුගවෙල මධ්‍ය විද්‍යාලය, නුගවෙල – 153, වළල ඒ. රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, මැණික්හින්න – 153,

රංගිරි දඹුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දඹුල්ල – 153, කරන්දෙනිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කරන්දෙනිය – 153, බොනවිස්ටා විද්‍යාලය, උණවටුන, ගාල්ල – 153, විජිත මධ්‍ය විද්‍යාලය, දික්වැල්ල – 153, ගොඩපිටිය ජාතික පාසල, අකුරැස්ස – 153, දෙනියාය මධ්‍ය විද්‍යාලය, දෙනියාය- 153, නාරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කඹුරුපිටිය – 153, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, පඬුවස්නුවර – 153 , ශ්‍රී රාහුල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, අලව්ව – 153, විජයබා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මහව -153, මයුරපාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල – 153, රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, රුවන්වැල්ල – 153, වික්‍රමබාහු ජාතික පාසල, ගම්පොල – 153, සඳලංකා ජාතික පාසල, සඳලංකාව – 153, සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලය, හුණුමුල්ල – 153, දොන් පේද්‍රික් මහා විද්‍යාලය, හොරණ – 153, බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය, හෙට්ටිමුල්ල – 153, ඇහැටුවැව බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය, ඇහැටුවැව – 153, යූ.බී. වන්නිනායක මහා විද්‍යාලය, බළල්ල – 153, ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ – 153, විද්‍යාලෝක මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ – 153, දෙයියන්දර ජාතික පාසල, දෙයියන්දර – 153, ථේරපුත්ත ජාතික පාසල, අම්බලන්තොට – 153,

මාවතගොඩ රිවිසඳ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, උස්සාපිටිය – 153, ඇහැලියගොඩ ධර්මපාල විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ – 152, ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය – 152, ගල්නෑව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගල්නෑව – 152, තඹුත්තේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තඹුත්තේගම – 151, ගලෙන්බිඳුනුවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගලෙන්බිඳුනුවැව – 151, කටුවන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කටුවන – 151,

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගිරාඳුරුකෝට්ටේ – 151, විද්‍යාදර්ශ මහා විද්‍යාලය, නොච්චියාගම – 150, ඇඹිලිපිටිය රාජකීය විද්‍යාලය, පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය – 150, කොලොන්න ජාතික පාසල, කොලොන්න – 150, කලවාන ජාතික පාසල, කලවාන – 150, රාහුල ජාතික පාසල, ගොඩකවෙල- 150,

සුචී ජාතික පාසල, හම්බන්තොට – 150, මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල, මැදිරිගිරිය – 150, ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ මහා විද්‍යාලය, මැදමුලන – 150, මහානාග ජාතික පාසල, අගුණකොළපැලැස්ස – 150, බෙලිඅත්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බෙලිඅත්ත – 150, ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල, හම්බන්තොට – 150, සුචී ජාතික පාසල, හම්බන්තොට – 150, නිශ්ශංක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බඩල්කුඹුර – 150, චන්ද්‍රිකාවැව ජයන්ති මහා විද්‍යාලය, පදලංගල – 150, වෙල්ලස්ස ජාතික පාසල, බිබිල – 149, තණමල්විල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තණමල්විල – 149,

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, එප්පාවල – 148, ආණමඩුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ආණමඩුව – 148, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ජාතික පාසල, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය – 148, තිබ්බටුවැව මහා විද්‍යාලය, කැකිරාව – 148, බකමූණ මහසෙන් මධ්‍ය විද්‍යාලය, බකමූණ – 148, ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල – 148, වැලිමඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වැලිමඩ – 148, සිරිපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 148, මැදගම ද්විතියික පාසල, බිබිල – 148, ශාන්ත ඇන්ඩෘ මධ්‍ය විද්‍යාලය, පුත්තලම – 148, කැබිතිගොල්ලෑව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කැබිතිගොල්ලෑව – 148, සේනානයක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාදම්පේ – 148, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලය, මැදවච්චිය – 148, රජරට විද්‍යාලය, හිඟුරක්ගොඩ – 148, විලයාය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව – 148, තලාව මහා විද්‍යාලය, තලාව – 148, දිවුලන්කඩවල මහා විද්‍යාලය, දිවුලන්කඩවල – 148, සද්ධාතිස්ස මහා විද්‍යාලය, අම්පාර – 148, ගාමිණී මහා විද්‍යාලය, අම්පාර – 148, ශ්‍රී රතනපාල මහා විද්‍යාලය, මහඋස්වැව – 148, පදවි මහසෙන් මහා විද්‍යාලය, පදවිය – 148, අනුරාධපුර ජනාධිපති විද්‍යාලය, අනුරාධපුර – 148, මිහින්තලේ මහා විද්‍යාලය, මිහින්තලේ – 148, අඹගස්දෝව ජනාධිපති විද්‍යාලය, අඹගස්දෝව – 148, ඔබ්බේගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොණරාගල – 148, ඇතිලිවැව මහා විද්‍යාලය, ඇතිලිවැව – 148, කිරිඉබ්බන්වැව බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය, සෙවණගල – 148, සෙවණගල මහා විද්‍යාලය, සෙවණගල – 148, කොවුල්ආරගම මහා විද්‍යාලය, සෙවණගල – 148, නන්දිමිත්‍ර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පල්ලම – 148, රුවන්වැලි මධ්‍ය විද්‍යාලය, හොරොව්පතාන – 148, ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල, නිල්දණ්ඩාහින්න – 147, අග්‍රබෝධි මහා විද්‍යාලය, කන්තලේ – 147

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment