2025 සැමට පිරිසිදු පානීය නළ ජලය… ව්‍යාපෘති 300කින් රටටම වතුර බෙදන හැටි මෙන්න

1078

මෙරට පානීය ජල ගැටලූව පසුගිය මැතිවරණ සමයේ කරළියට පැමිණි ප‍්‍රමුඛතම ගැටලූවක් විය. ශීඝ‍්‍ර නාගරීකරණයත් සමග ගම නගරය බවට පත් වෙද්දි පානීය ජල අවශ්‍යතාවට සාම්ප‍්‍රදායික ක‍්‍රමවේද ඔස්සේ සෑහීමකට පත්විය නොහැක. එසේම සිදුවන පරිසරය දූෂණය වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ පිරිසිදු පානීය නළ ජලයේ අවශ්‍යතාව ඉතා ශීඝ‍්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් පවතී.
 
 විශේෂයෙන් පානීය ජල ප‍්‍රශ්නය නිසා මුහුණ දෙන සෞඛ්‍යමය ගැටලූද දැඩි අභියෝගයක් වී ඇත. මේ සඳහා ඉතා විධිමත් හා ප‍්‍රශස්ත සැලසුමක් 2005 වසරෙන් පසු ආරම්භව එසේ වර්ෂ 2015 න් පසුව මෙය මුළුමනින්ම අඩාල විය. මේනිසා ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති දැවැන්ත ව්‍යාපෘති කිහිපයකටම වැඩකටයුතු මේ සමය තුළ අසාර්ථක විය. උදාහරණ ලෙස ගතහොත් දැදුරුඔය, කැලණි ගඟ දකුණ ඉවුර අලව්ව, පොල්ගහවෙල, මතුගම, අගලවත්ත වැනි ව්‍යාපෘතිවල ප‍්‍රතිඵල භුක්ති විඳීමේ අවස්ථාව ජනතාවට අහිමි වී ගියේය.

paaniyajalaya1
 
 කෙසේ වුවත් මේ සියල්ල යාවත්කාලීන කරමින් 2025 වන විට සමස්ත ශ‍්‍රී ලාංකීය ජනතාවටම පිරිසිදු පානීය නළ ජල ආවරණයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය විධිමත් සැලසුමක් සෞභාග්‍ය දැක්ම පෙරදැරිව 2020 වසරේදි එළි දක්වන ලදි.
 
 එම සැලසුමට අනුව දැනට 52% ක් වශයෙන් පවතින පිරිසිදු පානීය ජල ආවරණය 2025 වර්ෂ වන විට 79% ක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇත. සැමට පානීය ජලය 2020/2025 අදියර 3 ක් යටතේ සැලසුම ක‍්‍රියාත්මක වේ.
 
 1. දැනට පවතින පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිවල ගුණාත්මකභාවය හා ප‍්‍රමාණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම.

paaniyajalaya2
 
 2. දැනට නිම කර ඇති ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිවල බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කරමින් නව ජල නළ හරහා ජලය ලබාදීම.
 
 3. නව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති මගින් දැනට නළ ජලය නොමැති ප‍්‍රදේශ ආවරණය කිරීම.
 
 එම ක‍්‍රමවේදයට අනුව සුළු, මධ්‍යම පරිමාන හා මහාපරිමාන වශයෙන් ව්‍යාපෘති 300 කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. මෙම සංවර්ධන සැලසුම අනුව නව ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය මෙසේ දැක්විය හැකිය.

paaniyajalaya3
 
 * කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 5,057 ක් මේ වනවිට කර ඇත. එමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 39,100 ක් ලබා දෙමින් 156,000 වැඩි ජනතාවකට ජනතාවට පානීය ජල පහසුකම් හිමි වේ.
 
 * කැලණි දකුණ ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 33,088 ක් මේ වනවිට වැය කර අති අතර මෙමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 120,000 ක් ලබා දෙමින් සේවා තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළත්ව 175,000 පමණ ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් හිමි වේ.
 
 * දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 12,392 ක් මේ වනවිට වැය කර ඇත. මෙමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 20,000 ක් ලබා දෙමින් 90,700 පමණ ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය භුක්ති විඳීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
 
 *ගලිගමුව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 2,300 ක් පමණ වේ. පවුල් 20,000 ක් ඉලක්ක කර ගනිමින් නිම වී ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් දිනකට ජල ඝන මීටර් 9,000 ක ජල ධාරිතාවකින් යුත් ජල පවිත‍්‍රාගාරයක් ඉදිකර ඇත. ඒ අනුව තවත් ව්‍යාපෘති කිහිපයක්ම 2021 වසර නිමවීමට පෙර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය. ඒ අතර
 
 * අලව්ව – පොල්ගහවෙල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මේ සඳහා දරන ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 20,207.80 ක් වන අතර නව ජල සම්බන්ධතා 38,000 ක් ලබා දෙමින් 162,000 කට අධික ජනතාවකට මෙමගින් පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතය.
 
 * මතුගම අගලවත්ත ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 32,278 කි. මෙමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 32,000 ක් ලබා දෙන අතර තවත් ජල සම්බන්ධතා 28,000 ක් පමණ ජල සම්පාදනය වැඩිදියුණු කරනු ලබයි. ඒ අනුව ප‍්‍රතිලාභ ලබන මුළු ජනගහනය 162,000 කට අධිකය.
 
 * විසල් මාතලේ ජල සම්පාදන ව්‍යෘපෘතිය
 
 water2මේ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 31,453 ක් වන අතර මෙම ව්‍යෘපෘතිය මගින් නව ජල සම්බන්ධතා 75,000 ක් පමණ ලබා දෙන අතර 354,000 කට වැඩි ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් හිමි වේ.
 
 * අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මෙම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 31,453 ක් ඇස්තමේන්තුගත කර ඇත. මෙමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 25,000 කින් වැඩි වන අතර 115,000 අධික ජනතාවක පානීය ජල පහසුකම් හිමිවනු ඇත.
 
 * කොළඹ නැගෙනහිර නගර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර 01 සහ අදියර 03
 
 මෙම ව්‍යාපෘතියේ අදියර 01, 02 සහ 03 සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් බිලියන 20 ක් වන අතර අදියර 01 සහ 03 මේ වනවිට අවසන් වී ඇති ඇත. එමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 91,000 ලබාදිය හැකි අතර එමගින් 374,000 ආසන්න ජනතාවකට ප‍්‍රතිලාභ හිමිවේ.
 
 * මැදිරිගිරිය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 1500 ක් වන අතර මෙමගින් නව ජල සම්බන්ධතා 5,000 ක් ලබා දෙමින් බැවින් 25,000 ක් පමණ ජනතාවට ප‍්‍රතිලාභ හිමිවේ.
 
 * ගාල්ල පොකුරු ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 මේ සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 1755 කි. ව්‍යාපෘතිය අවසන් වනවිට නව ජල සම්බන්ධතා 4,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලබාදිය හැක.
 
 2020/02021 වර්ෂවලදී ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද ජල යෝජනා ක‍්‍රම අතර මහාපරිමාණ හා මධ්‍යම පරිමාන ජල යෝජනා ක‍්‍රම 16 ක් වන අතර ග‍්‍රාමීය ජල යෝජනා ක‍්‍රම 20 කි. එසේම මේ වසරේදී තවත් මහාපරිමාන ජල යෝජනා ක‍්‍රම 07 ක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව සැමට ජලය අදියර 1 සහ 2 යටතේ තවත් ව්‍යාපෘති 150 ක වැඩකටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වෙමින් පවතී. මේ අනුව 2021 ජුලි මස වනවිට ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති පහත පරිදි වේ.
 
 * ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * තොටගමුව අලූත්වෙල මාර්ගයේ පැරඩයිස් වත්ත දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කිරීම.
 
 * බලංගොඩ මාර්ගය දෙපස ආවරණය කිරීම
 
 * තල්වත්ත සිට කිරුළගහවෙල මංසන්ධිය දක්වා සම්පූර්ණ ආවරණය.
 
 * රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * වෘද්ධීකරණය සහ පවරා ගැනීම – පදලංගල හා තෝරකොළයාය ප‍්‍රජා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
 
 * කහවත්ත සිට පැල්මඩුල්ල තෙක් ප‍්‍රධාන බෙදා හැරීමේ පද්ධතියට ජල නළ සම්බන්ධ කිරීම.
 
 * කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * මාවනැල්ල ජල පවිත‍්‍රීකරණ සම්පේ‍්‍රෂණය හා බෙදාහැරීම වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * දෙහි ඕවිට ජල පවිත‍්‍රාගාරය හා බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
  * ගෝනගොල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය යටතේ බොක්කෙ බද්ධ සහ ලාහුගල සම්පූර්ණ ආවරණය.
 
 * පුත්තලම් දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * දන්කොටුව ජල නළ පද්ධතිය දීර්ඝ කිරීම.
 
 * කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * තෝරයාය ජල සම්පාදන ජල නළ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * දෙමෝදර ජල සම්පාදන වෘද්ධීකරණය
 
 දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
 
 * බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ ක‍්‍රියාත්මක ජල පවිත‍්‍රීකරණ ක‍්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්ක ජල පවිත‍්‍රීකරණ ක‍්‍රමවේදය වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * ඉසිකිලි කන්ද මාවත දක්වා ප‍්‍රධාන බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
 
 * පැලහේන රඹුටන් වත්ත ප‍්‍රධාන බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
 
 * කැලණිගඟ දකුණු ඉවුර ව්‍යාපෘතියේ තෙවන අදියරය සඳහා ජා ඇල ස්ථානභාර නිලධාරි බල ප‍්‍රදේශය පළමු පියවර සම්පූර්ණ කිරීම.
 
 * කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන සහ තෙවන පියවර සම්පූර්ණ කිරීම. ජා ඇල ස්ථානභාර නිලධාරි බලප‍්‍රදේශයේ දෙවන අදියර.
 
 * මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කය.
 
 * යෝජිත දිනකට ඝන මීටර් 1500 කින් යුත් ජල පවිත‍්‍රාගාර සහ බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය කරලියද්ද දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 බලගොල්ල ජල පවිත‍්‍රාගාරය දිනකට ඝන මීටර් 6000 දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * මාරස්සන ජල පවිත‍්‍රාගාරය දිනකට ඝන මීටර් 4000 දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම.
 
 * මහනුවර උතුර පූර්ණ ආවරණය.පිච්චමල්ලවත්ත පාර ජල නළ ආවරණය
 
 * දඹුල්ල රෝහල ප‍්‍රදේශ ආවරණය කිරීම
 
 * කොමදෙනිය සිරිධම්ම මාවත ආවරණය
 
 * අම්පිටිය තලවතු ඔය ආවරණය
 
 පින්නගොල්ල ග‍්‍රාමය – හාරගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම
 
 කුණ්ඩසාලය හා බලූවමුදුන නව ජල සම්බන්ධතා ලබාදීමේ ව්‍යෘපෘතිය
 
 * ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * ගම්පහ, දිවුලපිටිය රන්දොලිගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය වැඩි දියුණු කිරීම
 
 * කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය මගින් ජල නළ එළීමේ ක‍්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම
 
 * රන්පොකුණ නව ව්‍යාපෘයේ පළමු අදියර බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය සකස් කිරීම
 
 * රණපොකුණ නව ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර බෙදාහැරීමේ සම්පූර්ණ කිරීම
 
 * පොළොන්තරුව දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * මීරිගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර
 
 * මින්නේරිය ජල පවිත‍්‍රාගාරය හා බෙදාහැරීම වැඩිදියුණු කිරීම
 
 * අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කය
 
 * ප‍්‍රජා නගර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය අදියර වැඩි දියුණු කිරීම
 
 * ප‍්‍රජා නගර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය දෙවන අදියර
 
 මෙම ව්‍යාපෘතීන් ද ඇතුළත්ව මේ වනවිට සැමට ජලය වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 80 කට අධික සංඛ්‍යාවන් සඳහා කොන්ත‍්‍රාත් ප‍්‍රදානය කරන, මේ අනුව දැනටමත් 2021 වනවිට සම්පූර්ණ කළ යුතු අපේක්ෂිත ඉලක්ක වෙත ළඟා වෙමින් පවතී. මේ දැවැන්ත ක‍්‍රියාදාමය සිදුවන්නේ කොවිඞ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඇති සියලූ බාධා මැඬගෙනය, කෙසේ වුවත් මෙරට පානීය නළ ජල අවශ්‍යතාව පූර්ණය කිරීම මෙම වැපිළිවෙළ හමුවේ තවදුරටත් අභියෝගයක් නොවනු ඇත. ඒ අනුව 2025 වනවිට ශ‍්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු පානීය නළ ජලයෙන් ජනතාව සුපෝෂිත වන අතර එම පානීය ජල හිඟය පිටුදැකීමෙන් දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙළකට අවැසි ජලය නමැති මූලික යටිතල පහසුකමත් සමඟ රටේ සමස්ත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ තව තවත් ප‍්‍රවේගකාරී වනු ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment